Γενικοί οροί εγγύησης

Το παρόν έγγραφο ορίζει την πολιτική εγγύησης του ηλεκτρονικού καταστήματος The Powershop για τα προϊόντα που δημοσιεύονται στις σελίδες του.

Κάθε προϊόν που δημοσιεύεται στις σελίδες του The Powershop  συνοδεύεται από «Εμπορική Εγγύηση» καλής λειτουργίας η οποία προσφέρεται από τον κατασκευαστή, καλύπτεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής και η οποία έρχεται να καλύψει τον πελάτη-καταναλωτή επιπρόσθετα των νομίμων δικαιωμάτων του.

Τα νόμιμα δικαιώματά του πελάτη-καταναλωτή που απορρέουν από την ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων του Αστικού Κώδικα (όπως το δικαίωμα διόρθωσης ή αντικατάστασης -εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες- το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση -εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα- λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, για διάρκεια δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης), του άρθρ. 5 του ν. 2251/1994 (όπως το δικαίωμα του καταναλωτή να ζητήσει προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος, σε περίπτωση που ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής για το προϊόν εντός εγγύησης υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες), καθώς και από κάθε άλλη διάταξη περί προστασίας του καταναλωτή, δεν επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από την εμπορική εγγύηση που προσφέρει ο κατασκευαστής του εκάστοτε προϊόντος. Το The Powershop  έχει την πλήρη ευθύνη και αναλαμβάνει όλες τις δεσμεύσεις που προβλέπονται από νόμο και τις διατάξεις του σχετικά με τα δικαιώματα του πελάτη-καταναλωτή.

Όροι εγγύησης

1. Περίοδος εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ισχύει από την ημερομηνία αγοράς που αποδεικνύεται από το παραστατικό αγοράς  (απόδειξη, τιμολόγιο, κλπ).  Κρατήστε αυτό το έγγραφο μαζί με την κάρτα εγγύησης, εάν υπάρχει.
 
Η περίοδος εγγύησης είναι διαφορετική ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος όπως αυτή αναφέρεται στις σελίδες του The Powershop  και στο παραστατικό αγοράς
 
2. Προϋποθέσεις εγγύησης

Η εγγύηση αφορά μόνο προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το σκοπό τους και για κανονική χρήση και για τα οποία ισχύουν τα παρακάτω
 
-οι συνθήκες της χρήσης είναι σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται πάνω στα προϊόντα, στη συσκευασία και στα συνοδευτικά έγγραφα
 
- η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάντα εντός του επιτρεπτού εύρους  
 
- η ηλεκτρική εγκατάσταση στην οποία χρησιμοποιούνται τα προϊόντα δεν υπόκειται σε  αυξομειώσεις τάσης που ξεπερνούν το επιτρεπτό όριο όπως αυτό αναφέρεται στα τεχνικά έγγραφα
 
- τα προϊόντα έχουν τοποθετηθεί, έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, εντός των τιμών του ηλεκτρικού δικτύου, το λειτουργικό εύρος και τις συνθήκες περιβάλλοντος που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες χρήσης, τα πρότυπα και τα υπόλοιπα έγγραφα που συνοδεύουν τα προϊόντα.
 
3. Υπηρεσία εγγύησης

Η μοναδική υποχρέωση του The Powershop  στα πλαίσια του προαναφερθέντος διαστήματος ισχύος της εγγύησης αφορά την αντικατάσταση ή την επισκευή του κάθε προϊόντος για το οποίο εντοπίστηκε πρόβλημα κατασκευής ή υλικού.  Τα έξοδα που αφορούν την τοποθέτηση ή την αφαίρεση των προϊόντων δεν υπόκεινται στην παρούσα εγγύηση.
 
Ο πελάτης-καταναλωτής μπορεί να επωφεληθεί από την εγγύηση μόνο με την επιστροφή με δικά του μέσα και κόστος στο φυσικό κατάστημα του The Powershop με την παρουσία όλων των σχετικών εγγράφων και της συσκευασίας του προϊόντος. Εάν επιλέξει να στείλει το προϊόν στο The Powershop, τα έξοδα και οι κίνδυνοι μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη-καταναλωτή. Το φυσικό κατάστημα του The Powershop βρίσκεται επί της οδού Μπλέσσα 13 11476 στην Αθήνα.

Ο πελάτης-καταναλωτής δεν μπορεί να επωφεληθεί από την εγγύηση στις παρακάτω περιπτώσεις:  

- Εάν η εγκατάσταση έχει γίνει από μη εξειδικευμένο πρόσωπο

- Εάν έχει γίνει επισκευή από μη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία ή πρόσωπο

- Σε περιπτώσεις ζημίων από λάθος χρήση

- Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα με λάθος σύνδεση, εγκατάσταση ή συντήρηση

- Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημίες που προκλήθηκαν από παλαιά, λανθασμένη η κατεστραμμένη ηλεκτρική εγκατάσταση.  

- Σε περιπτώσεις παραβίασης της ακεραιότητας του προϊόντος

- Σε περιπτώσεις απώλειας παραστατικού αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο)

- Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημίες που προκλήθηκαν από: υγρασία, πλημμυρά, πυρκαγιά, φυσικές καταστροφές, υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου, ηλεκτροπληξία,  ασφαλιστικά γεγονότα, καθώς και σπάσιμο, γρατσουνιές, λεκέδες, σκίσιμο, κάψιμο και άλλες παρόμοιες πράξεις εκ προθέσεως ή εξ αμέλειας. Κατάχρηση, κακή χρήση, ασυνήθιστη χρήση ή χρήση που παραβιάζει οποιοδήποτε πρότυπο, κώδικα ή οδηγίες χρήσης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των τελευταίων προτύπων ασφάλειας, των βιομηχανικών ή/ και ηλεκτρικών προτύπων της ελληνικής επικράτειας.

- Η εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτήματα των προϊόντων που έχουν περιορισμένη διάρκεια 2 ετών: μπαταρίες, αναλώσιμα κλπ.
 
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα τοποθέτησης ή αφαίρεσης των προϊόντων.
Το The Powershop  διατηρεί το δικαίωμα του να πάρει την τελική απόφαση σχετικά με την εγκυρότητα της κάθε απαίτησης.  
 
4. Διαδικασία παροχής εγγύησης

Ο πελάτης-καταναλωτής που διαπιστώσει την κακή ή τη μη λειτουργία ενός προϊόντος μέσα στο χρονικό διάστημα που διαρκεί η εγγύηση του

-επικοινωνεί με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών του The Powershop στο 215-2154849 και ενημερώνει το Τεχνικό Τμήμα για το είδος της δυσλειτουργίας του προϊόντος. Εναλλακτικά μπορεί να αποστείλει email στο support@thepowershop.gr. O πελάτης-καταναλωτής κατά την επικοινωνία του με το Τεχνικό Τμήμα του The Powershop οφείλει να γνωρίζει τον κωδικό εργοστασίου του προϊόντος, ο οποίος αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος και σε αυτοκόλλητο πάνω στο σώμα του προϊόντος. Επίσης οφείλει να έχει διαθέσιμο το παραστατικό αγοράς  (απόδειξη, τιμολόγιο, κλπ)  

Με το Τεχνικό Τμήμα συνεννοείται για τον τρόπο επιστροφής του προϊόντος στο φυσικό κατάστημα του The Powershop η οποία πρέπει να γίνει με δικά του μέσα και κόστος. Το προϊόν κατά την επιστροφή του πρέπει να συνοδεύεται, με την παρουσία όλων των σχετικών εγγράφων και της συσκευασίας του καθώς και με αντίγραφο του παραστατικού αγοράς. Εάν ο πελάτης-καταναλωτής επιλέξει να στείλει το προϊόν στο The Powershop, τα έξοδα και οι κίνδυνοι μεταφοράς επιβαρύνουν αυτόν. Το φυσικό κατάστημα του The Powershop βρίσκεται επί της οδού Λ. Αλεξανδρας 7 11473 στην Αθήνα.

Το ωράριο λειτουργίας του φυσικού μας καταστήματος είναι
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 19:00 (εκτός αργιών)
Σάββατο: 10:00 - 14:00 (εκτός αργιών)

Το The Powershop  από τη στιγμή που του προσκομίζεται το δυσλειτουργικό προϊόν προχωρά σε μία από τις επόμενες κινήσεις

-επισκευάζει χωρίς χρέωση το ελαττωματικό προϊόν

- ή το αλλάζει με ίδιο καινούριο προϊόν σε καλή κατάσταση (ή και παρόμοιο προϊόν)

- ή θα επιστρέψει στον αγοραστή την αξία της αγοράς του ελαττωματικού προϊόντος, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα επισκευής ή αντικατάστασης εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της απαίτησης εγγύησης.

Για το ποια μέθοδος θα ακολουθηθεί στην διαδικασία παροχής της εγγύησης προς τον πελάτη-καταναλωτή, εξαρτάται από την οδηγία που θα αποδοθεί από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Οι κατασκευαστές των προϊόντων είναι οι μόνοι υπεύθυνοι και αυτοί καθορίζουν κατά περίπτωση ποια από τις ανωτέρω τρεις επιλογές παροχής εγγύησης θα εφαρμοστεί για κάθε προϊόν

τα ελαττωματικά προϊόντα τα οποία έχουν αλλαχθεί, γίνονται πλέον ιδιοκτησία του The Powershop.

σύμφωνα με το άρθρο 540 κα το εμπόρευμα πρέπει να έρθει σε συμμόρφωση με την κατάσταση που ορίζεται από την συμφωνία σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση για τον αγοραστή.

μετρά την διεκπεραίωση των υπηρεσιών εγγύησης ή της αντικατάστασης, η προθεσμία της εγγύησης του προϊόντος δεν ανανεώνεται.
 
 
Προσοχή:
-   προτού δηλώσετε την απαίτηση σας, ελέγξτε προσεκτικά αν το πρόβλημα του προϊόντος καλύπτεται από την εγγύηση σύμφωνα με τους προαναφερόμενους ορούς χρήσης.
-   εάν κατά τη διαδικασία ελέγχου διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα δεν καλύπτεται από την εγγύηση και αρνηθείτε να γίνει επισκευή εκτός εγγύησης, υπάρχει περίπτωση να επιβαρυνθείτε έξοδα μεταφοράς!
-   η επισκευή εκτός εγγύησης επιβαρύνει τον πελάτη.  
-   Το The Powershop  δεν φερει ευθύνη για την κατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και προβλήματα όπως ηλεκτροπληξία, υπέρταση, ασφάλειες με ασυνήθιστα υψηλή αγωγιμότητα, πτώσεις τάσης και συστήματα ελέγχου παλμικού ρεύματος που είναι εκτός τα όρια που ορίζονται για τα προϊόντα και τα σχετικά πρότυπα παροχής.
 
5. Εκτεταμένη εγγύηση (προϊόντα με εμπορικό σήμα Elmark)
 
H εκτεταμένη εγγύηση ισχύει για επιλεγμένα προϊόντα με εμπορικό σήμα Elmark. Οι καταναλωτές που επιθυμούν να επωφεληθούν από την εκτεταμένη εγγύηση πρέπει να καταχωρήσουν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, τα προϊόντα Elmark που υποστηρίζουν  εκτεταμένη εγγύηση, στην σελίδα  http://elmarkholding.eu  συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία και πατώντας «αποστολή»
 
Για την εκτεταμένη εγγύηση ισχύουν οι ίδιοι οροί όπως και για την κανονική εγγύηση. Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν οι πληροφορίες που δίνονται κατά την εγγραφή είναι σωστές και παρελήφθησαν από την Elmark.
 
Μετά την καταχώρηση της αγοράς, ο καταναλωτής θα λάβει e-mail με μοναδικό αριθμό που επιβεβαιώνει την καταχώρηση.
 
Σε περίπτωση απαιτήσεων στα πλαίσια της εκτεταμένης εγγύησης, ο καταναλωτής πρέπει να υποβάλει παραστατικό αγοράς και e-mail επιβεβαίωσης της καταχώρησης της εκτεταμένης εγγύησης για το προϊόν για το οποίο ισχύει η απαίτηση.

Ο αγοραστής είναι ο μόνος που μπορεί να επωφεληθεί από την εκτεταμένη εγγύηση.
Κανένας αντιπρόσωπος, διανομέας ή έμπορος δεν έχει το δικαίωμα να αλλάζει ή να επεκτείνει τους ορούς της κανονικής ή της εκτεταμένης εγγύησης για λογαριασμό της Elmark για κανένα λόγο.  
 
 6. Πολιτική ορθής χρήσης

Κάποια προιόντα, όπως οι λαμπτήρες και τα φωτιστικά Led αναγράφουν στη συσκεασία τους ή στα φυλλάδια που τα συνοδεύουν, ότι η εγγύηση τους ισχύει σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται περισσότερο από 8-10 ώρες την ημέρα. Και αυτό γίνεται γιατί μερικοί πελάτες καταστρατηγούν την πολιτική ορθής χρήσης τους και τα χρησιμοποιούν για πολύ περισσότερες ώρες καθημερινά με αποτέλεσμα  να φθείρονται πρόωρα, όπως συμβαίνει και με οποιαδήποτε συσκευή που λειτουργεί υπέρμετρα. Προτρέπουμε τους πελάτες μας να μη καταστρατηγούν το ημερήσιο συνιστόμενο χρόνο λειτουργίας των συσκευών, γιατι ενδέχεται οι κατασκευαστές τους να υπαναχωρήσουν της παροχής εγγύησης  

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.Διαβάστε περισσότερα

Or sign in with:

Σύγκριση (0 προϊόντα) Η λίστα επιθυμιών μου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Please login first

Or sign in with:

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Δεν υπάρχουν άλλα προϊόντα στο καλάθι σας